• Máy nghiền

  Truy cập

  Máy nghiền

 • Máy ép Bách Khoa

  Truy cập

  Máy ép Bách Khoa

 • Thiết bị xử lý rác

  Truy cập

  TB xử lý rác

 • Đầu đốt sinh khối

  Truy cập

  Đầu đốt sinh khối

 • Dây chuyền nhựa

  Truy cập

  Dây chuyền nhựa

Hướng dẫn đăng tin qua điện thoại sms In Email

 

DANG TIN QU?NG CAO QUA DI?N THO?I  - SMS

• So?n: IFD {Ma t?nh } N?i dung g?i 8277 Dang tin RV thu?ng

• So?n: IFD {Ma t?nh } N?i dung g?i 8577 Dang tin VIP (1 tu?n)

GIA H?N, NANG C?P, DANG TOP VIP TRONG M?I B?N TIN

D? gia h?n th?i gian dang c?a m?i b?n tin

So?n IFD GH MASOBANTIN g?i 8377

 

D? nang tin THU?NG thanh tin VIP

So?n IFD VIP MASOBANTIN g?i 8377

 

D? dang TOP tin VIP

So?n IFD UP MASOBANTIN g?i 8177


Trong do MASOBANTIN la Ma s? c?a m?i b?n tin

N?P DI?M VAO TAI KHO?N

D? n?p di?m vao tai kho?n c?a b?n t?i quangcaomientrung.com

So?n IFD NP MASOCANHAN g?i 8777.

M?i l?n nh?n tin thanh cong b?n s? du?c cong them vao tai kho?n 800 di?m

N?I DUNG DANG TIN QU?NG CAO QUA DI?N THO?I - SMS

IFD la t? khoa.
{Ma t?nh }
Trong do:

Dang t?t c? {Ma t?nh} = TC
Khu v?c Da N?ng:
{Ma t?nh} = DN
Khu v?c Qu?ng Nam:
{Ma t?nh} = QN
Khu v?c Qu?ng Ngai:
{Ma t?nh} = QNG
Khu v?c Hu?:
{Ma t?nh} = HUE

Khu v?c Thanh Hoa: {Ma t?nh} = TH

Khu v?c Ngh? An: {Ma t?nh} = NA

Khu v?c Ha Tinh: {Ma t?nh} = HT

Khu v?c Qu?ng Binh: {Ma t?nh} = QB

Khu v?c Qu?ng Tr?: {Ma t?nh} = QT

Khu v?c Khanh Hoa: {Ma https://www.viagrapascherfr.com/achat-du-viagra-pfizer/ t?nh} = KH
Khu v?c Binh D?nh: {Ma t?nh} = BD

Khu v?c Phu Yen: {Ma t?nh} = PY
Khu v?c Ninh Thu?n: {Ma t?nh} = NT

M?i tin nh?n khong qua 160 ky t? khong d?u va du?c luu gi? tren website trong 7 ngay
Chi phi:

• 1.000 VND/sms (8177)
• 2.000 VND/sms (8277)

• 3.000 VND/sms (8377)

• 5.000 VND/sms (8577)
• 15.000 VND/sms (8777)

 

 

M?i chi ti?t xin lien h? QU?NG CAO MI?N TRUNG


D?a ch?: 804 Ton D?c Th?ng - Da N?ng - Vi?t Nam

Di?n tho?i: 090 55 77 989

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

LIÊN KẾT
Copyright © 2021. MÁY NGHIỀN BKCTM. Designed by Kỹ sư Ngô Quang Hà
Vinametech.com - Liên hiệp chế tạo máy Việt Nam