• Máy nghiền

  Truy cập

  Máy nghiền

 • Máy ép Bách Khoa

  Truy cập

  Máy ép Bách Khoa

 • Thiết bị xử lý rác

  Truy cập

  TB xử lý rác

 • Đầu đốt sinh khối

  Truy cập

  Đầu đốt sinh khối

 • Dây chuyền nhựa

  Truy cập

  Dây chuyền nhựa

Quy định In Email

 

Nh?ng quy d?nh chung c?a made-in-viet-nam.net

 

 1. Khi dang tin tren http://made-in-viet-nam.net/ b?ng cach d?n tr?c ti?p t?i cac van phong giao d?ch c?a chung toi, nh?t thi?t khach hang ph?i mang theo Ch?ng minh nhan dan (ho?c gi?y t? tuy than khac). Khong co m?t trong nh?ng gi?y t? tuy than nay, tin c?a b?n s? khong du?c dang. Trong nh?ng tru?ng h?p c? th?, b?n co th? ph?i xu?t trinh Dang ky kinh doanh ho?c Gi?y phep thanh l?p Cong ty.

 2. M?i thong tin gi?i thi?u v? kinh doanh, d?ch v?... lien quan d?n ho?t d?ng co thu nh?p thu?ng xuyen c?a cac t? ch?c kinh t?, cac doanh nghi?p (m?i lo?i hinh), cac h? kinh doanh,... s? du?c dang du?i d?ng qu?ng cao.

 3. Cac van phong giao d?ch c?a chung toi lam vi?c t?t c? cac ngay trong tu?n, tr? chi?u Th? B?y, Ch? nh?t va cac ngay l?. Th?i gian t? 7h30-11h30, 13h-17h.Quy d?nh khi dang tin

 1. made-in-viet-nam.net co quy?n bien t?p l?i n?i dung thong tin dang cho chinh xac, va dung v?i nh?ng quy d?nh dang tin c?a made-in-viet-nam.net.
 2. made-in-viet-nam.net co toan quy?n quy?t d?nh dang, ho?c khong dang; luu gi? ho?c khong luu gi? thong tin c?a khach hang dang tren trang web nay ma khong c?n ph?i bao tru?c cho khach hang.
 3. Cac thong tin dang tren website made-in-viet-nam.net khong du?c niem y?t gia ngo?i t?, ch? du?c niem y?t gia ti?n d?ng Vi?t Nam. Cac thong tin vi ph?m quy d?nh nay, Ban bien t?p s? xoa gia ma khong c?n thong bao tru?c.
 4. made-in-viet-nam.net khong ch?u trach nhi?m va khong b?o d?m v? tinh chinh xac c?a thong tin du?c dang. D?ng th?i, khong ch?u b?t c? trach nhi?m phap ly ho?c b?i thu?ng thi?t h?i nao v? vi?c m?t mat hay hu h?ng d?i v?i nh?ng hang hoa du?c d? c?p d?n trong t?t c? cac giao d?ch tren made-in-viet-nam.net .
 5. M?i thanh vien, khach hang, d?i tac c?a made-in-viet-nam.net co trach nhi?m thu?ng xuyen truy c?p trang "Quy d?nh" nay, xem m?i s? thay d?i, b? sung (n?u co), d? xac nh?n, va d?ng y v?i t?t c? cac ph?n s?a d?i, b? sung.

 

 

M?i chi ti?t xin lien h? MADE-IN-VIET-NAM.NET


D?a ch?: B11- NO 5- KHU DO TH? M?I D?NH CONG- HOANG MAI- HN

Di?n tho?i: 0912104422

Email: made-in-viet-nam.net

 

 

LIÊN KẾT
Copyright © 2021. MÁY NGHIỀN BKCTM. Designed by Kỹ sư Ngô Quang Hà
Vinametech.com - Liên hiệp chế tạo máy Việt Nam