• Máy nghiền

  Truy cập

  Máy nghiền

 • Máy ép Bách Khoa

  Truy cập

  Máy ép Bách Khoa

 • Thiết bị xử lý rác

  Truy cập

  TB xử lý rác

 • Đầu đốt sinh khối

  Truy cập

  Đầu đốt sinh khối

 • Dây chuyền nhựa

  Truy cập

  Dây chuyền nhựa

GIỚI THIỆU In Email

 

Cong ty TNHH s?n xu?t va thuong m?i cong ngh? Vinametech chuyen cung c?p cac dong s?n ph?m may nghi?n, thang may, thang nang hang, bua may thuong hi?u Made in Vi?t Nam du?c ch? t?o b?i cac ky su Bach Khoa v?i 7 nam kinh nghi?m luon khong ng?ng sang t?o, phat tri?n nh?m kh?ng d?nh minh.V?i uy tin, ch?t lu?ng c?a minh va b?ng chinh ch?t lu?ng  s?n ph?m va gi c? phu h?p, th?c hi?n t?t ch? d? b?o hanh, d?ch v? vi th? cac dong s?n ph?m c?a cong ty Vinametech ngay cang du?c nhi?u khach hang ch?n l?a.

 

Hinh ?nh day chuy?n may nghi?n - VN BACH KHOA:

 

LIÊN KẾT
Copyright © 2021. MÁY NGHIỀN BKCTM. Designed by Kỹ sư Ngô Quang Hà
Vinametech.com - Liên hiệp chế tạo máy Việt Nam